Obchodné podmienky

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „podmienky“) sa vzťahujú na právne vzťahy medzi kupujúcim alebo spotrebiteľom a prevádzkovateľom internetového obchodu www.niesomkonzerva.sk – BALTAXIA s.r.o. so sídlom Zvolenská cesta 37, 974 05 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 31578446, DIČ: 2020453424, IČ DPH: SK2020453424, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel s.r.o., vložka č.956/s (ďalej ako „prevádzkovateľ“ alebo „predávajúci“)Kontakty: email: a.sadauskasova@baltaxia.sk, tel.: +421 (0)903 740 16
 2. Na právne vzťahy so spotrebiteľmi sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z.z. zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, ako aj zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v platnom znení. Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi, sa vzťahujú najmä ustanovenia Obchodného zákonníka.
 3. Kupujúcim je každý podnikateľ (fyzická osoba alebo právnická osoba), ktorý odoslal po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku spracovanú systémom elektronického obchodu.
 4. Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku spracovanú systémom elektronického obchodu.
 5. Prevádzkovateľom elektronického/internetového obchodu (E-shopu – www.niesomkonzerva.sk) je obchodná spoločnosť BALTAXIA s.r.o., so sídlom: Zvolenská cesta 37, Banská Bystrica, PSČ: 974 05, Slovenská republika, IČO: 31578446
 6. Predávajúcim je obchodná spoločnosť BALTAXIA s.r.o., so sídlom: Zvolenská cesta 37, Banská Bystrica, PSČ: 974 05, Slovenská republika, IČO: 31578446
 7. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár obsahujúci informácie o kupujúcom alebo spotrebiteľovi, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu.
 8. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho alebo spotrebiteľa a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.
 9. Tovar – produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke predávajúceho pre nákup prostredníctvom obchodu.
 10. Tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo spotrebiteľa je tovar, ktorý bol špeciálne objednaný od dodávateľa predávajúceho pre konkrétneho kupujúceho alebo spotrebiteľa na základe špecifikácie danej kupujúcim alebo spotrebiteľom a za ktorý bol predávajúcim vyžiadaný peňažný preddavok na zaplatenie kúpnej ceny. Odberné miesto – BALTAXIA s.r.o., Zvolenská cesta 37, 974 05 Banská Bystrica, Slovenská republika
 11. Internetová stránka www.niesomkonzerva.sk (ďalej len „stránka“) je internetový obchod zameraný na predaj tovarov kupujúcim a / alebo spotrebiteľom.
 12. Internetovým prehliadaním alebo používaním stránky každý používateľ potvrdzuje, že akceptujete tieto podmienky. V prípade, že právne predpisy poskytujú spotrebiteľovi širšie práva a širšiu ochranu, ako to vyplýva z týchto podmienok, tak sa prednostne použije zákonná právna úprava na tento právny vzťah, namiesto úpravy v týchto podmienkach. Rovnako sa na tento právny vzťah použije zákonná úprava vtedy, ak je to pre spotrebiteľa výhodnejšie. Používateľ je povinný sa oboznámiť sa s týmito obchodnými podmienkami pred začatím používania stránky.
 13. Predávajúci poučuje kupujúcich a spotrebiteľov, že orgánom dozoru v oblasti predaja, predaja cez internet a spotrebiteľských práv je: Inšpektorát SOI so sídlom Banská Bystrica, Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1, odbor výkonu dozoru, tel. č.: 048/ 4124 969, 048/ 4124 969, fax. č.: 048/ 4124 693, e-mail: bb@soi.sk.

Objednávka, uzatvorenie zmluvy

1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí. Spotrebiteľ v objednávke ďalej uvedie meno a priezvisko, adresu bydliska a dodaciu adresu, ak je iná ako adresa bydliska, telefónne číslo, email. Kupujúci v objednávke uvedie: obchodné meno, sídlo, dodaciu adresu, ak sa líši od adresy sídla, IČO, DIČ, IČ DPH, telefónne číslo, email. Súčasťou elektronickej objednávky je aj presné označenie objednávaného tovaru aj s uvedením počtu, spôsobu zaplatenia a spôsobu doručenia a prevzatia tovaru, pričom tieto náležitosti objednávky sa uskutočňujú automaticky po vložení tovaru do e-košíka.

2. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy a nie sú považované zo strany predávajúceho za záväzné. Oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho, ktoré kupujúci alebo spotrebiteľ dostane na svoju e-mailovú adresu ihneď po odoslaní jeho objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky. Toto oznámenie má len informatívny charakter za účelom upovedomenia kupujúceho alebo spotrebiteľa o prijatí jeho objednávky. Toto oznámenie obsahuje celkové zhrnutie objednávky a poučenia kupujúceho alebo spotrebiteľa.

3. K akceptácii objednávky tovaru zo strany predávajúceho, a teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, dochádza prostredníctvom zaslaného potvrdenia elektronickou poštou – email o stave objednávky.

4. Predávajúci si vyhradzuje právo na dodatočnú úpravu ceny objednaného tovaru (predávajúci negarantuje cenu tovaru, ktorá je uvedená v ponukovom liste obchodu v čase uskutočnenia objednávky, nakoľko je táto závislá od zmeny dodávateľských cien predmetného tovaru). V takomto prípade k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza písomným akceptovaním zmenenej ceny kupujúcim alebo spotrebiteľom odoslaným elektronickou poštou. Ak kupujúci alebo spotrebiteľ zmenenú cenu neakceptuje, záväzná objednávka, resp. ani kúpna zmluva nevznikne.

5. Po akceptácií objednávky je zákazník povinný zaplatiť kúpnu cenu (vrátane všetkých nákladov na balné a poštovné), ak ju už nezaplatil v procese objednávky, a následne je predávajúci povinný dodať objednaný tovar.

 • Dodacie podmienky

1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie miesto dodania uvedené kupujúcim alebo spotrebiteľom v registračnom formulári obchodu. Tovar bude dodaný predávajúcim s využitím služieb tretích subjektov (kuriérska služba/poštová služba) alebo predávajúci dodá tovar vlastnými prostriedkami alebo na základe dohody s kupujúcim alebo spotrebiteľom bude tovar pripravený u vopred dohodnutého subjektu alebo na odbernom mieste.

2. Tovar sa považuje za dodaný okamihom, keď kupujúci alebo spotrebiteľ, alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa
a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný
b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu, alebo kusu,
c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

3. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho alebo spotrebiteľa dodaním tovaru a zaplatením kúpnej ceny v plnej výške. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho alebo spotrebiteľa, ktorý má výrobky a služby v držbe, má kupujúci alebo spotrebiteľ všetky povinnosti uschovávateľa veci a je povinný výrobky a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho.

4. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu alebo spotrebiteľovi v čo možno najkratšej dobe po prijatí platby celej kúpnej ceny vrátane prepravných nákladov za objednaný tovar na svoj účet; dodacie lehoty sú uvedené na web stránke predávajúceho. Kupujúci alebo spotrebiteľ berie na vedomie, že pri plnení záväzkov predávajúceho majú uvádzané termíny dodávok orientačný charakter. Kupujúci alebo spotrebiteľ súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú. V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať kupujúcemu alebo spotrebiteľovi všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí predávajúci o tejto veci v čo najkratšom čase kupujúceho alebo spotrebiteľa a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie alternatívneho tovaru.

5. Tovar je pri doprave bezpečne zabalený. Pri preberaní tovaru je kupujúci alebo spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky a tieto potvrdiť na prepravnom liste. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená, zničená alebo nekompletná, kupujúci alebo spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho; pri doručení tovaru kuriérom alebo poštou je kupujúci alebo spotrebiteľ povinný spísať o týchto skutočnostiach protokol. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované. Prepravné náklady nie sú zahrnuté v cene tovaru. Cena prepravných nákladov sa účtuje podľa platného cenníka uvedeného na stránke prepravcu. Objednávky sa realizujú okamžite v prípade, že je tovar na sklade. V prípade, že sa tovar nedistribuoval z dôvodu nedostatku na sklade, distribuuje sa okamžite po jeho dodaní na sklad.

6. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za tovar, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo tovaru a služieb ešte neprešlo na kupujúceho alebo spotrebiteľa. Nebezpečenstvo škody na výrobkoch prechádza na kupujúceho alebo spotrebiteľa momentom prevzatia tovaru kupujúcim alebo spotrebiteľom, alebo ich splnomocnencom.

7. Predávajúci dodá kupujúcemu alebo spotrebiteľovi najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi.

8. V prípade niektorých skupín produktov (tovar nad 30 kg a tovar väčších rozmerov) si predávajúci vyhradzuje právo zmeniť cenu za dodanie tovaru kuriérskou službou, o čom bude predávajúci informovať kupujúceho alebo spotrebiteľa telefonicky pred uzavretím zmluvného vzťahu.

9. V prípade dodania tovaru do zahraničia predávajúci so spotrebiteľom alebo kupujúcim dohodne dodacie a platobné podmienky individuálne.

10. Kupujúci alebo spotrebiteľ uvedie v objednávke formu, akou mu má byť objednaný tovar dodaný. V prípade, že si kupujúci alebo spotrebiteľ zvolí osobné prevzatie tovaru, tak tento tovar si môže prevziať až po e-maile predávajúceho zaslanom kupujúcemu alebo spotrebiteľovi, že tovar má už pripravený na prevzatie na odbernom mieste.

11. Tovar odoslaný poštou alebo kuriérom sa spravuje poriadkom poštovej/kuriérskej spoločnosti.

12. 
V prípade, ak kupujúci alebo spotrebiteľ nezaplatí kúpnu cenu v hotovosti a neprevezme tovar osobne ani do 30 dní odo dňa uvedeného v e-maily podľa bodu 10 tohto článku, tak platí, že kupujúci alebo spotrebiteľ od zmluvy odstúpil, čím sa
objednávka zrušuje od počiatku. V ostatných prípadoch, ak kupujúci alebo spotrebiteľ neprevezme objednaný tovar a aj prípadné ďalšie snahy predávajúceho o doručenie objednaného tovaru zostanú bezvýsledné, predávajúci má právo na poplatok za uskladnenie tovaru vo výške 0,50 € denne od kupujúceho, resp. spotrebiteľa. Toto právo mu vzniká po 30 dňoch odo dňa vrátenia tovaru predávajúceho (z dôvodu neprevzatia). Ak kupujúci alebo spotrebiteľ ani po troch mesiacoch neprevezme tovar, predávajúci má právo tovar ďalej predať a z výťažku z predaja si započítať všetky náklady, ktoré mu vznikli.

 • Kúpna cena

1. Ceny uvedené na webovom sídle stránky platia výhradne na nákup prostredníctvom webového sídla. Súčasťou ceny nie sú náklady na dodanie tovaru a balné ani žiadne iné náklady, pokiaľ to nie je uvedené inak v popise produktu.

2. Zvýhodnené (akciové) ceny a ponuky tovaru sú zreteľne označené symbolom „akcia“ alebo „zľava“. Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo kým sa uvádza pri zvýhodnenej cene.

3. Prebiehajúce zľavy na e-shope nie je možné kombinovať so zľavovými kupónmi. Vždy je možné využiť len jeden druh zľavy.

4. Kupujúci alebo spotrebiteľ má možnosť uhradiť kúpnu cenu vrátane ďalších nákladov (poštovné a balné, príp. iné poplatky):
a) v hotovosti doručovateľovi pri prevzatí tovaru na dobierku,
b) platbou na účet prevádzkovateľa/predávajúceho (na základe faktúry, ktorá bude zákazníkovi doručená na e-mail aj s platobnými údajmi), pričom tovar bude zaslaný zákazníkovi až po pripísaní príslušnej sumy na bankový účet, – avšak len za predpokladu, že stránka túto možnosť ponúka
c) platbou cez TatraPay alebo iné platobné systémy, pričom tovar bude zaslaný zákazníkovi až po potvrdení o zaplatení príslušnej sumy za tovar,
e) cez platobnú bránu (platobnou kartou), pričom tovar bude zaslaný zákazníkovi až po potvrdení o zaplatení príslušnej sumy za tovar.

5. Kupujúci alebo spotrebiteľ odoslaním objednávky alebo úhradou ceny tovaru, podľa toho čo nastane skôr, súhlasí s fakturáciou formou elektronickej faktúry. Elektronická faktúra je daňovým dokladom v zmysle § 71 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Predávajúci odošle elektronickú faktúru elektronickou poštou na zadanú emailovú adresu v objednávke. V prípade, ak faktúra nebola doručená, prosím informujte nás o tejto skutočnosti emailom na adrese: a.sadauskasova@baltaxia.sk a sadauskasova@baltaxia.sk

 • Záruka, zodpovednosť a reklamácie

1. Tieto reklamačné podmienky sa vzťahujú na produkty zakúpené u predávajúceho BALTAXIA s.r.o., so sídlom Zvolenská cesta 37, 974 05 Banská Bystrica, Slovenská republika IČO: 315 784 46, DIČ: 2020453424, IČ DPH: SK2020453424, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel s.r.o., vložka č.956/s

2. Záručná doba (doba minimálnej spotreby) produktov je vyznačená na obale produktu. V ostatných prípadoch platí všeobecná záručná doba v dĺžke 24 mesiacov, a to odo dňa prevzatia tovaru.

3. Zákazník sa zaväzuje, že ihneď po prevzatí tovaru ho dôkladne prezrie, a v prípade vady to bezodkladne písomne (e-mailom) oznámi prevádzkovateľovi. V prípade, ak sa vada tovaru objaví v záručnej dobe, môže zákazník tento tovar reklamovať; musí tak však spraviť bezodkladne po vyskytnutí sa takej vady. Ak budú tieto vady oznámené neskôr, prevádzkovateľ takúto reklamáciu neuzná (týka sa to najmä vád, ktoré by mohli vzniknúť pri používaní tovaru).

4. Kupujúci je oprávnený uplatniť si u predávajúceho práva zo záruky len na tovar zakúpený u predávajúceho a len na tovar, ktorý má chyby spôsobené výrobcom, dodávateľom alebo predávajúcim.

5. Kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu elektronickou formou na adrese: a.sadauskasova@baltaxia.sk a sadauskasova@baltaxia.sk

Alebo písomnou formou:

BALTAXIA s.r.o.
Zvolenská cesta 37
974 05 Banská Bystrica
Slovenská republika

6. Reklamačné konanie na tovar, ktorý možno doručiť, sa začína dňom splnenia nasledujúcich podmienok:

 • doručenia písomného uplatnenia reklamácie predávajúcemu,
 • doručenia chybného tovaru spolu s jeho príslušenstvom (dodacím listom alebo záručným listom, dokladom o zaplatení a dokumentácie a návodu k tovaru),
 • poskytnutím súčinnosti, ak je potrebná na uplatnenie a vybavenie reklamácie).

7. Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať reklamovaný tovar zaslaný predávajúcemu na dobierku.

8. Reklamačné konanie na tovar, ktorý objektívne nemožno doručiť, sa začína dňom splnenia nasledujúcich podmienok:

 • doručenia písomného uplatnenia reklamácie predávajúcemu,
 • vykonanie obhliadky tovaru predávajúcim alebo poverenou osobou,
 • poskytnutím inej súčinnosti, ak je potrebná na uplatnenie a vybavenie reklamácie.

9. Predávajúci sa zaväzuje vybaviť reklamáciu do 30 dní a to v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z.. o ochrane spotrebiteľa. Predávajúci vopred informuje spotrebiteľa, ak je potrebné predĺžiť dobu na vyriešenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je nutné zaslať na opravu výrobcovi, alebo je potrebné odborné (znalecké) posúdenie reklamovanej vady. Reklamačná doba sa tak primerane predlžuje. V každom prípade má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy, alebo žiadať výmenu tovaru, ak by reklamácia presiahla 30 dní a zákazník nebude súhlasiť s predĺžením reklamačnej lehoty.

10. Predávajúci nepreberá záruku a reklamáciu nemožno uplatniť, ak k chybe (vade) došlo nesprávnym zaobchádzaním s tovarom, nesprávnym používaním tovaru, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku; za takéto vady v plnej miere zodpovedá sám kupujúci alebo spotrebiteľ. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby tovaru spôsobené živelnou pohromou.

11. Nárok na uplatnenie reklamácie počas trvania záruky u predávajúceho zaniká:

 • nepredložením dokladu o zaplatení a inej súvisiacej dokumentácie,
 • neoznámením zjavných nedostatkov pri prevzatí tovaru,
 • uplynutím záručnej doby tovaru,
 • mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
 • neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 • poškodením tovaru neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami,
 • poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
 • neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci.

12. Ak spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatní počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

13. Ak spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, tak v doklade o vybavení reklamácie predávajúci uvedie, komu môže spotrebiteľ zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak je tovar zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady.
Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

14. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti.

15. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má spotrebiteľ právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny veci.

16. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V prípade opodstatnenej reklamácie, predávajúci uhradí spotrebiteľovi všetky účelne vynaložené náklady súvisiace s reklamáciou tovaru.

17. Prevádzkovateľ týmto informuje zákazníkovi (spotrebiteľovi), že akékoľvek svoje práva a nároky si môžu voči prevádzkovateľovi uplatňovať aj v rámci alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov (on-line). Rovnako aj nároky prevádzkovateľa voči zákazníkom (spotrebiteľom) môžu byť uplatnené prostredníctvom alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na internetovej stránke www.mhsr.sk/zoznam- subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov ); zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. On-line riešenie sporu zabezpečuje aj Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO) je na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm . Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 eur, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku. Využitie alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov šetrí peniaze a čas, keďže sťažnosť bude vybavená do 90 dní, cez internet a bez značných finančných výdavkov (do 5,- eur s DPH). V prípade akýchkoľvek problémov môže zákazník kontaktovať prevádzkovateľa aj e-mailom.

Adresa a kontakty, na ktorých môže kupujúci uplatniť reklamáciu, podať sťažnosť alebo iný podnet:

1. Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
strana 4 z 23
Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
Odbor výkonu dozoru
Tel. č. 048/412 49 69, 048/415 18 71, 048/415 18 73
fax č. 048/412 46 93

2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
E-mail: ruvzbb@vzbb.sk , Tel. č. 048 – 4367 785
Regionálna veterinárna a potravinová správa Banská Bystrica
Skuteckého 19, 975 90 Banská Bystrica
Tel : 048 415 2314, 412 5602, 472 2414
Fax : 048 414 4994
Email: Riaditel.BB@svps.sk

18. Pre správne používanie stránky je nevyhnutné byť pripojený do internetovej siete, pričom používanie internetu môže byť spoplatnené poskytovateľom internetových služieb. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za správne fungovanie internetovej siete. Predávajúci takisto nenesie zodpovednosť za škody pri používaní stránky, pri náhodnom či plánovanom výpadku stránky, nefunkčnosti stránky. Predávajúci tiež nenesie zodpovednosť pri zneužití registračných a prihlasovacích údajov kupujúceho alebo spotrebiteľa, ako ani pri neoprávnenom použití platobných prostriedkov.

19. Používatelia využívajú obsah stránky na vlastné riziko. Predávajúci nezodpovedá za priame ani nepriame škody, ktoré by používateľovi mohli vzniknúť v súvislosti s využívaním informácií získaných na stránkach.

20. Stránka môže odkazovať na web stránky tretích subjektov, ktoré predávajúci nekontroluje a nezodpovedá za ich obsah. Predávajúci nemá povinnosť preskúmať obsah web stránok tretích subjektov. To isté sa týka aj reklamy prezentovanej na stránke.

21. Systém stránky môže byť v pravidelných intervaloch odstavený za účelom údržby. Predávajúci zároveň nezaručuje nepretržitú a bezchybnú funkčnosť servera, na ktorom prevádzkuje stránku a má právo kedykoľvek prerušiť poskytovanie služieb na akúkoľvek dobu. Odstavenie servera môže predávajúci uskutočniť bez varovania a bez uvedenia dôvodu.

 • Ochrana súkromia

1. Predávajúci sa zaväzuje, že bude od kupujúceho alebo spotrebiteľa vyžadovať len údaje, ktoré slúžia výlučne na účely súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.

2. Ochrana osobných údajov je kupujúcich a spotrebiteľov je riešená v osobitnom dokumente zverejnenom na stránke predávajúceho.

 • Ostatné práva a povinnosti

1. Používateľ je povinný sa oboznámiť sa s týmito podmienkami pred začatím používania stránky.

2. Používatelia nesmú používať žiadne zariadenia alebo softvér, ktorý by narúšal fungovanie stránky. Publikovanie, prepisovanie alebo ďalšie šírenie akéhokoľvek obsahu stránky bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho je zakázané. Všetky materiály vrátane obrázkov, softvéru, textu a grafiky a iného obsahu stránky sú chránené autorským právom a inými právami duševného vlastníctva. Označenia tovarov, služieb a spoločností uvádzané na stránke môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

3. Používateľ sa zaväzuje, že nebude akýmkoľvek spôsobom obťažovať iných používateľov na stránke.

4. Ak predávajúcemu vznikne škoda kvôli používateľovi v súvislosti s používaním stránky z dôvodu, že používateľ nedodržal tieto podmienky alebo všeobecne záväzné právne predpisy, je používateľ povinný nahradiť túto škodu predávajúcemu v plnom rozsahu.

5. Len spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa doručenia / prevzatia tovaru.

6. Pri uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy podľa predchádzajúceho bodu, je spotrebiteľ povinný informovať o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy a to jednoznačným písomným vyhlásením zaslaným na adresu prevádzkovateľa, alebo na e-mailovú adresu prevádzkovateľa. Na účely odstúpenia od zmluvy je spotrebiteľ oprávnený využiť aj vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý bol spotrebiteľovi poskytnutý a ktorý je pre spotrebiteľa k dispozícii v prílohe na konci týchto podmienok.

7. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak spotrebiteľ odošle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

8. Po odstúpení od zmluvy budú spotrebiteľovi vrátené všetky platby ktoré spotrebiteľ uhradil na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, najmä uhradená cena za tovar, vrátane prípadných ďalších platieb prijatých od spotrebiteľa na základe zmluvy alebo v súvislosti so zmluvou ako sú náklady na dopravu, dodanie a poštovné a iné náklady a poplatky. To sa však nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý mu bol ponúknutý. Platby budú spotrebiteľovi vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy. Úhrada týchto platieb bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký spotrebiteľ použil pri svojej platbe, ak spotrebiteľ výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov spotrebiteľovi. Spotrebiteľovi budú tieto platby uhradené až po doručení vráteného tovaru späť na adresu:

BALTAXIA s.r.o.
Zvolenská cesta 37
Banská Bystrica
974 05

9. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ, a to aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Spotrebiteľ zodpovedá len za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s tovarom iným spôsobom než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

10. V prípade poskytovania služieb, ak spotrebiteľ požiadal o začatie poskytovania služieb počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, je spotrebiteľ povinný uhradiť cenu za skutočne poskytnuté plnenia do dňa, kedy spotrebiteľ oznámil svoje rozhodnutie odstúpiť od zmluvy. Prevádzkovateľ týmto poučuje spotrebiteľa, že v prípade začatia poskytovania služby prevádzkovateľom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, alebo ak spotrebiteľ o poskytovanie tejto služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy požiada, spotrebiteľ udelením súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy. Prevádzkovateľ týmto poučujú spotrebiteľa, že v prípade využitia služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, spotrebiteľ udelením súhlasu so začatím poskytovania takéhoto elektronického obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

11. V zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy ak jej predmetom je:
a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby; b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy;
c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa;
d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;
e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;
f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;
g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť;
h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal;
i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil;
j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale; k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote;
l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy. V prípade dodania tovarov a/alebo služieb prevádzkovateľa uvedených vyššie, spotrebiteľ nie je oprávnený od zmluvy odstúpiť.
12. Prevádzkovateľ poučuje spotrebiteľa, že orgánom vykonávajúcim dozor ohľadom ochrany práv spotrebiteľa je Slovenská obchodná inšpekcia.

 • Záverečné a prechodné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou, ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.

2. Používateľ súhlasí s tým, že prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek zmeniť či upraviť tieto podmienky. Ak je (sa stane) niektoré ustanovenie týchto podmienok neplatné, nezákonné alebo nevymáhateľné, všetky ostatné podmienky týchto podmienok ostávajú v plnej platnosti a účinnosti. Tieto podmienky sa spravujú slovenským právnym poriadkom. V prípade, ak sú tieto podmienky preložené do iného jazyka, tak v prípade rozporu platí výklad podľa slovenského jazyka.

3. Tieto podmienky sa spravujú slovenským právnym poriadkom; v prípade, ak je zákazníkom spotrebiteľ, ktorý je občanom iného štátu, sa tieto podmienky spravujú aj tými ustanoveniami lokálneho práva spotrebiteľa, od ktorých sa nemožno odchýliť dohodou a voľbou práva podľa tohto ustanovenia. V prípade, ak sú tieto podmienky preložené do iného jazyka, tak v prípade rozporu platí výklad podľa slovenského jazyka.

4. Kupujúci alebo spotrebiteľ vyhlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy nezodpovedá predávajúci kupujúcemu alebo spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

V Bratislave dňa 25.01.2022

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

1. Komu:
BALTAXIA s.r.o., so sídlom Zvolenská cesta 37, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 315 784 46 , ako predávajúcemu na internetovej stránky www.niesomkonzerva.sk, a predajca tovaru, ktorý zákazník (spotrebiteľ) kúpil.

2. Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí
tejto služby* :

3. Dátum objednania cez portál www.niesomkonzerva.sk:

4. Číslo objednávky (variabilný symbol):

5. Meno a priezvisko spotrebiteľa:

6. Poštová adresa spotrebiteľa:

7. Peniaze žiadam vrátiť na môj účet (IBAN + názov banky):

8. E-mail a telefón na spotrebiteľa:

9. Podpis spotrebiteľa:

10. Dátum:

* Nehodiace sa prečiarknite.

Tento formulár na odstúpenie od zmluvy prosím zasielajte výhradne na uvedenú adresu: BALTAXIA s.r.o., so sídlom Zvolenská cesta 37, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 315 784 46, alebo na e-mail: a.sadauskasova@baltaxia.sk a sadauskasova@baltaxia.sk

POUČENIE SPOTREBITEĽA:
1. Zákazník – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej len ako „spotrebiteľ“) – je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa doručenia tovaru.
2. Pri uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy podľa predchádzajúceho bodu, je spotrebiteľ povinný informovať o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy a to jednoznačným písomným vyhlásením zaslaným na adresu prevádzkovateľa, alebo na e-mailovú adresu prevádzkovateľa.
3. Na účely odstúpenia od zmluvy je spotrebiteľ oprávnený využiť aj vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý bol spotrebiteľovi poskytnutý.
4. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak spotrebiteľ odošle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.
5. Po odstúpení od zmluvy budú spotrebiteľovi vrátené všetky platby ktoré spotrebiteľ uhradil na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, najmä uhradená cena za tovar, vrátane prípadných ďalších platieb prijatých od spotrebiteľa na základe zmluvy alebo v súvislosti so zmluvou ako sú náklady na dopravu, dodanie a poštovné a iné náklady a poplatky. To sa však nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý mu bol ponúknutý. Platby budú spotrebiteľovi vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy. Úhrada týchto platieb bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký spotrebiteľ použil pri svojej platbe, ak spotrebiteľ výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov spotrebiteľovi. Spotrebiteľovi budú tieto platby uhradené až po doručení vráteného tovaru späť na adresu prevádzkovateľa.
6. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ, a to aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho
povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Spotrebiteľ zodpovedá len za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru
v dôsledku zaobchádzania s tovarom iným spôsobom než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti
tovaru.
7. V prípade poskytovania služieb, ak spotrebiteľ požiadal o začatie poskytovania služieb počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, je spotrebiteľ povinný uhradiť cenu za skutočne poskytnuté plnenia do dňa, kedy spotrebiteľ oznámil svoje rozhodnutie odstúpiť od zmluvy. Prevádzkovateľ týmto poučuje spotrebiteľa, že v prípade začatia poskytovania služby prevádzkovateľom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, alebo ak spotrebiteľ o poskytovanie tejto služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy požiada, spotrebiteľ udelením súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy. Prevádzkovateľ týmto poučujú spotrebiteľa, že v prípade prípadného využitia služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, spotrebiteľ udelením súhlasu so začatím poskytovania takéhoto elektronického obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
8. V zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy ak jej predmetom je:
a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby; b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy;
c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa;
d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;
e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;
f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;
g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť;
h)vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal;
i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil;
j)predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale;
k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote;
l)poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy. V prípade dodania tovarov a/alebo služieb prevádzkovateľa uvedených vyššie, spotrebiteľ nie je oprávnený od zmluvy odstúpiť.
9. Prevádzkovateľ poučuje spotrebiteľa, že orgánom vykonávajúcim dozor ohľadom ochrany práv spotrebiteľa je Slovenská obchodná inšpekcia (Bajkalská 21/A, 827 99  Bratislava)

Nákupný košík